We offer a  large range of services: –    Consulting as professionals in the Architectural field for design and drawing production. 

On-Site inspection and supervision and  visual photografic site reports to facilitate progress planing and managing smooth running of the building projects.

Wij bieden een grote verscheidenheid van diensten:- Professionele consultatie op het gebied van architectuur, ontwerp en tekenproductie voor nieuwbouw, verbouwing en renovatie.

Inspectie en toezicht op de bouw met eventuele fotografische rapporten om de voortgang van de bouw soepel en naar wens te laten verlopen. 

 • Office Parks
 • Factory and Warehousing
 • Healthcare and Clinics
 • Residential Complexes
 • Residential Community Housing
 • New Houses
 • Extensions and Alterations
 • Restoration and Renovation
 • Cultural, Arts , Sports and Concert spaces
 • KANTOORPARKEN EN -COMPLEXEN
 • FABRIEKEN EN OPSLAGRUIMTEN
 • GEZONDHEIDSZORG EN KLINIEKEN
 • WOONCOMPLEXEN
 • GEMEENSCHAPSWONINGEN
 • NIEUWBOUW WONINGEN
 • BOUW UITBREIDING EN WIJZIGINGEN
 • RESTAURATIE EN RENOVATIE
 • CULTUUR-, KUNST-, SPORT- EN CONCERTRUIMTEN

Providing Marketing Documentation and Constuction drawings and details for construction and Building Development Projects be it for Architects, Contractors, Property Developers or for the private sector.

On-site project supervision and inspection of building projects .

On-Site building status site reports and contract co-ordination

We look to provide you with the resources for the production of drawing documentation to the required specification and charactoristic of the profession as defined. The detail specification of  Pen and Print settings can be copied and applied to the building project to ensure that the charactoristic deaitails are consistent to the standards produced in your drawing office. A interactive synergy of the various work apects will remain consitent to the companies required high and professional standards.

We look at contracts in assiting you reach your targets and deadlines importaint to define the smooth running of a succefull development project.

Pre-determined onsite breifing and regular progress meetings to be defined and  established to suite the programe agenda where progress verses schedule  are regularly defined.

A predetermined regular progress  work log will be presented defining payable work stages  throughout  the duration  of the project.

 • Architectural Designs
 • Drawings
 • 3D Visualisations
 • Project Management
 • Site Reports and Inspection and Supervision minuting and administering
 • ARCHITECTONISCHE ONTWERPEN
 • TEKENINGEN
 • 3D VISUALISATIE
 • PROJECTBEHEER
 • INSPECTIE, BOUWTOEZICHT, BEHEER EN RAPPORTAGE

Het verstrekken van marketingdocumentatie, constructietekeningen en details voor bouw- en bouwontwikkelingsprojecten, of het nu gaat om architecten, aannemers, projectontwikkelaars of voor de particuliere sector. 

Projectbegeleiding op locatie en inspectie van bouwprojecten. 

On-Site bouwen status site rapporten en contractcoördinatie 

We willen u voorzien van de middelen voor het maken van documentatie voor tekeningen volgens de vereiste specificatie en karakteristiek van het beroep zoals gedefinieerd. 

De gedetailleerde specificatie van de instellingen voor pen en print kan worden gekopieerd en toegepast op het bouwproject om ervoor te zorgen dat de karakteristieke details consistent zijn met de normen die in uw tekenbureau worden geproduceerd. Een interactieve synergie van de verschillende werkaspecten blijft consistent met de bedrijven die hoge en professionele eisen stellen. 

We kijken naar contracten om u te helpen uw doelstellingen en deadlines te halen om de goede werking van een succesvol ontwikkelingsproject te definiëren. 

Vooraf bepaald breifing ter plaatse en regelmatige voortgangsvergaderingen die moeten worden gedefinieerd en opgesteld om te passen bij de programma-agenda waar het schema van voortgangsverzen regelmatig wordt gedefinieerd. 

Er zal een vooraf bepaald regelmatig voortgangswerk logboek worden gepresenteerd waarin de betaalbare werkfasen gedurende de hele duur van het project worden gedefinieerd.

en_GBEnglish
nl_NLDutch en_GBEnglish